Rusza II etap rekrutacji do projektu „Bądź w sieci”

0
Bądź w sieci

Projekt, na który Mysłowice pozyskały 820 tys. zł, ma na celu zapewnienie dostępu do Internetu osobom, które nie mają takiej możliwości.

Pod uwagę brana jest niekorzystna sytuacja materialna lub niepełnosprawność. Aż 60 gospodarstw domowych z naszego miasta zostanie podłączona do sieci. Wytypowane osoby przejdą szkolenie w zakresie dotyczącym obsługi i konserwacji komputera oraz Internetu. Równolegle w 15 ośrodkach miejskich realizowane będzie doposażenie pracowni komputerowych w 32 zestawy komputerowe, a także w bezpłatny dostęp do Internetu – w ten sposób stworzone zostaną warunki do nauki informatyki i korzystania ze źródła wiedzy, jakie daje możliwość dostępu do Internetu.

Wykluczenie cyfrowe w grupie docelowej mysłowickiego programu jest bardzo duże. Z przeprowadzonego rozeznania wynika, że ponad 89 % potencjalnych beneficjentów nie posiada komputera. Jako najczęściej występujące przyczyny wykluczenia potencjalni adresaci projektu wskazywali zbyt wysokie koszty zakupu sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu, brak możliwości bezpłatnego dostępu do Internetu w okolicy zamieszkania oraz brak umiejętności korzystania z komputera i zasobów sieciowych. Jednocześnie ponad 85 % osób wykazało chęć przystąpienia do projektu, wskazując na wykorzystanie komputera przede wszystkim w edukacji dzieci, bezpłatnym kontakcie oraz dostępie do usług świadczonych drogą elektroniczną.

Dzisiaj umiejętność obsługi komputera oraz korzystania z Internetu należy do standardów. Projekt ma na celu pobudzenie aktywności uczestników projektu do podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych. Promocja Internetu jako narzędzia pracy, zdobywania informacji, komunikatora, rozrywki i organizacji czasu wolnego pozwoli na zdobycie podstawowych umiejętności poruszania się w sieci. Docelowo projekt służy przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu, wyrównaniu szans oraz rozwojowi społeczeństwa informacyjnego.

„Bądź w sieci” to projekt skierowany do takich grup docelowych, jak:

  • gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej;
  • gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych;
  • dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej;
  • osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym;
  • rodziny zastępcze;
  • osoby z grupy 50+;
  • dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin, w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie, był niższy niż ostatni aktualny roczny wskaźnik.

Osoby zainteresowane projektem zobowiązane są do zapoznania się z regulaminem rekrutacji oraz złożenia formularza zgłoszeniowego. Dokumenty są również dostępne w urzędzie miasta. Formularze, wraz z załącznikami, można składać osobiście lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Mysłowice – Biuro Obsługi Mieszkańca, ul. Powstańców 1, 41 – 400 Mysłowice od 11 do 24 marca do godziny 17. Na kopercie należy dopisać: NIE OTWIERAĆ – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU „BĄDŹ W SIECI – PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE MYSŁOWICE”.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here