Komornicza egzekucja długu

0
fot. Pixabay

W sytuacji, gdy dłużnik nie zechce dobrowolnie uregulować zobowiązania, wierzyciel może zwrócić się do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego celem przymusowego odzyskania należności. Czynnością, jakiej wierzyciel musi dokonać, jest prawidłowe złożenie wniosku o egzekucję, którego wymagania regulują przepisy ustawy z 17 listopada 1964 r. Kodeksu postępowania cywilnego, a w szczególności art. 796 i 797.

Dokumentem uprawniającym wierzyciela do wszczęcia egzekucji jest tytuł wykonawczy, czyli tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, np. prawomocny wyrok sądu, ugoda zawarta przed sądem czy akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji. Taki dokument należy dołączyć do wniosku o wszczęcie egzekucji.

Sam wniosek powinien zawierać: oznaczenie organu egzekucyjnego, do którego kierujemy wniosek (właściwy komornik), oznaczenie stron, czyli dane wierzyciela i dłużnika (imię, nazwisko, adres, pesel), wskazanie świadczenia, które ma zostać spełnione przez dłużnika (w większości spraw będzie to obowiązek zapłaty określonej kwoty pieniędzy na rzecz wierzyciela wraz z odsetkami, kosztami), celowe również będzie podanie numeru rachunku bankowego, na który przelane zostaną wyegzekwowane sumy.

Do 8 września 2016 r. przepisy nakładały na wierzyciela obowiązek wskazania we wniosku sposobu egzekucji, np. z ruchomości, rachunku bankowego. Obecnie, jeżeli wierzyciel tego nie zrobi, organ egzekucyjny prowadzić będzie egzekucję według wszystkich dopuszczalnych sposobów z jednym wyjątkiem: egzekucja z nieruchomości będzie możliwa tylko na odpowiedni wniosek wierzyciela. Wniosek o wszczęcie egzekucji może zawierać dodatkowe żądania, np. poszukiwania za wynagrodzeniem majątku dłużnika czy ustanowienia kuratora dla dłużnika nieznanego z miejsca pobytu.

Ponadto, zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

Nadesłano: Anna Wojciechowska

Anna Wojciechowska – radca prawny od 2012 r. Prowadzi własną kancelarię prawną. Dane do kontaktu: anna_woj@o2.pl, tel. 698 206 686.