Wypowiedzenie ubezpieczenia OC

0
fot. sxc.hu

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowym funduszu gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych nakłada obowiązek na posiadaczy pojazdów mechanicznych zawierania umów OC.

Słuszność tego obowiązku jest podyktowana szeroko pojętą ochroną interesów wszystkich ewentualnych poszkodowanych w związku z posiadaniem i użytkowaniem pojazdu. Umowa ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej obejmuje odpowiedzialność cywilną podmiotu objętego obowiązkiem ubezpieczenia za szkody wyrządzone czynem niedozwolonym oraz wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, o ile nie sprzeciwia się to ustawie lub właściwości (naturze) danego rodzaju stosunków. To znaczy, że nie trzeba być winnym wypadku, aby być odpowiedzialnym, wystarczy sam fakt jego spowodowania.

Poszkodowany w wypadku ma prawo do odszkodowania za szkody majątkowe (jak np. uszkodzony samochód, zniszczone ubranie i inne szkody materialne), jak i osobowe (koszty leczenia, zadośćuczynienie za krzywdy, w tym ból i cierpienie psychiczne, renta dożywotnia w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu).

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy w przypadku chęci zmiany dotychczasowego ubezpieczyciela, zawartą z nim umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania i użytkowania pojazdów mechanicznych podlegających rejestracji należy wypowiedzieć nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta.

W przypadku sprzedaży pojazdu jego dotychczasowy właściciel ma obowiązek przekazania nabywcy, wraz z pojazdem, jego polisę ubezpieczenia. Nowy właściciel pojazdu umowę ubezpieczenia, którą z nim „kupił” może wypowiedzieć przed upływem 30 dni od dnia nabycia. Jeśli wypowiedzenie nie nastąpi, nabywca może się zwrócić do zakładu ubezpieczeń o dokonanie rekalkulacji należnej składki z tytułu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, poczynając od dnia zbycia pojazdu (do końca obowiązywania polisy), z uwzględnieniem zniżek przysługujących nabywcy oraz zwyżek go obciążających, w ramach obowiązującej taryfy składek w danej strefie regionalnej. Na zbywcy pojazdu natomiast ciąży obowiązek powiadomienia zakładu ubezpieczeń w terminie 30 dni od dnia zbycia pojazdu – o fakcie zbycia tego pojazdu i o danych osobowych nabywcy. Wypowiedzenia umowy OC komunikacyjnego oraz poinformowania ubezpieczyciela o zbyciu pojazdu należy dokonać na piśmie.

 

Ważne linki: porady prawne, adwokat, radca prawny

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here