Od maja będą odbierać odpady zielone

fot. freeimages.com

Od początku maja wznowiony zostanie wywóz odpadów zielonych bezpośrednio z nieruchomości. Dodatkowa usługa realizowana będzie do końca października. Wydłużył się także termin płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 20. do ostatniego dnia każdego miesiąca.

Wywóz odpadów zielonych odbywał się będzie zarówno z zabudowy jedno-, jak i wielorodzinnej. Obejmie jednak tylko te nieruchomości, których właściciele lub zarządcy zadeklarowali stawkę 9 zł za osobę na miesiąc, gdyż odpady zielone stanowią jedną z frakcji odpadów segregowanych.

Zakład Oczyszczania Miasta Mysłowice do końca kwietnia dostarczy wszystkim właścicielom nieruchomości jednorodzinnych oraz zarządcom nieruchomości wielorodzinnych odpowiednie harmonogramy wywozu.

Dodatkowa usługa nie wiąże się ze zmianą wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

ZOMM prosi o zastosowanie się do poniższych zasad odbioru odpadów zielonych:

  • Odpady zielone należy gromadzić we własnych workach foliowych o pojemności do 120 l. Nie mogą to być worki dostarczane przez ZOMM do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych: suchych i szkła – odpady wystawione w tych workach nie będą zabierane.
  • W workach należy gromadzić wyłącznie odpady zielone: trawę, liście, chwasty, pocięte gałęzie oraz inne odpady roślinne, np. kwiaty, nieprzetworzone owoce i warzywa.
  • Odpady zielone odbierane będą: z zabudowy jednorodzinnej – jeden raz na dwa tygodnie, z zabudowy wielorodzinnej – jeden raz na miesiąc zgodnie z harmonogramem.
  • W terminach nieujętych harmonogramem odpady zielone można bezpłatnie oddać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Miarki 38.
  • Zawiązane worki należy wystawiać: domy jednorodzinne – przed posesję w widocznym miejscu, domy wielorodzinne – przy altanie śmietnikowej lub przy pojemnikach nie wcześniej niż na dzień przed odbiorem odpadów, nie później jednak niż do godz. 6 w dniu planowanego wywozu.

Nie będą odbierane worki:

  • wystawione po godz. 6,
  • niewystawione przed posesję/przy altanie,
  • niezawiązane,
  • zawierające odpady inne niż zielone.

Jednocześnie urząd miasta przypomina o obowiązku każdorazowego zgłaszania zmian w ilości osób zamieszkujących nieruchomość oraz zgłaszania nowych nieruchomości. Zgodnie z wymogami ustawowymi właściciel nieruchomości ma na to 14 dni. Informację kiedy i jak wypełnić deklarację znajdziesz tutaj.

W razie dodatkowych pytań skontaktuj się z Zespołem Gospodarki Odpadami: tel. 32 317 11 62/237.

Nadesłano przez: UM Mysłowice
Komentarze