Kwalifikacja wojskowa 2015

fot. ARAmedia

W tym roku w Mysłowicach kwalifikacja wojskowa rozpoczyna się 10 marca i potrwa do 27 marca. O terminie stawiennictwa na kwalifikację wojskową mieszkańcy zostaną powiadomieni za pomocą wezwań imiennych wysłanych odpowiednio z wyprzedzeniem.

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w punkcie 2. obwieszczenia Wojewody Śląskiego z dnia 16 stycznia 2015 roku o kwalifikacji wojskowej w 2015 roku.

Tegoroczna kwalifikacja dotyczy:

 • mężczyzn urodzonych w roku 1996;
 • mężczyzn urodzonych w latach 1991-1995, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • osób urodzonych w latach 1994-1995, które: zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej; zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu ma stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
 • kobiet urodzonych w latach 1991-1996 posiadających kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiet pobierających naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2014/2015 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będących studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 54, poz. 321);
 • osób, które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 rok życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby, które po raz pierwszy zostały wezwane do kwalifikacji wojskowej, powinny zabrać ze sobą:

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
 • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej na otrzymane wezwanie,
 • posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
 • aktualną fotografię o wymiarach 3×4 cm bez nakrycia głowy;
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Stawiający się do kwalifikacji po raz kolejny zabierają ze sobą:

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
 • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej na otrzymane wezwanie;
 • posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
 • książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Jeżeli osoba z ważnych przyczyn (np. wyjazd, choroba itp.) nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym w wezwaniu terminie i miejscu, powinna zawiadomić o tym Prezydenta Miasta Mysłowice za pośrednictwem naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich.

Zawiadomienie powinna zgłosić najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji i podać przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się w tym terminie. Osobie składającej zawiadomienie zostanie określony nowy termin oraz miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie pracy komisji.

Powiatowa Komisja Lekarska pracować będzie w Mysłowickim Ośrodku Kultury przy ul. Strumieńskiego 6; tel. 32 222 66 70 wew. 48 czynny tylko podczas trwania kwalifikacji wojskowej.

Informacje dotyczące kwalifikacji wojskowej: tel. 32 317 11 99 czynny do 9 marca w czasie pracy urzędu miasta.

Nadesłano przez: UM Mysłowice
Komentarze