Stypendia i wyprawka szkolna 2014/2015

Fot. Foter.com

Stypendium dla uczniów oraz program „Wyprawka szkolna” na zakup podręczników to dwa programy pomocowe, z których w rozpoczynającym się roku szkolnym będą mogły skorzystać mysłowickie rodziny. Wnioski o dofinansowanie na zakup podręczników można składać już teraz u dyrektora szkoły, do której uczęszcza dziecko.

Pomoc w formie „wyprawki” skierowana jest do uczniów szkół podstawowych (klas II, III i VI), szkół ponadgimnazjalnych (klas III) oraz wszystkich uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową – w tym z afazją, z autyzmem – z zespołem Aspergera posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników mogą składać rodziny, w których dochód na jednego członka nie przekracza kwoty 539 zł netto. Termin składania wniosków upływa 5 września. Wszyscy rodzice, którzy złożą wnioski o dofinansowanie, otrzymają zwrot środków do 17 listopada.

Ponadto w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Mysłowice od 1 do 15 września będzie można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla dzieci z rodzin, w których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 456 zł netto. Rodzice za otrzymane pieniądze będą mogli sfinansować swoim pociechom między innymi zajęcia edukacyjne, wycieczki szkolne, zakupić wszelkiego rodzaju przybory i pomoce szkolne, odzież codzienną, a także opłacić abonament internetowy. Pomoc finansowa przyznawana jest dwukrotnie w roku szkolnym – w grudniu i czerwcu.

Z programu „Wyprawka szkolna” zwrócono mysłowickim rodzinom w 2012 roku blisko 95 tys. zł, a w 2013 r. już ponad 143 tys. zł. Odpowiednio z tytułu stypendiów przekazano rodzinom blisko 370 tys. zł i ponad 560 tys. zł, z czego zawsze 20 % środków stanowił wkład finansowy Mysłowic.

Urząd Miasta Mysłowice
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
ul. Powstańców 1
tel. 32 31 71 164

Wnioski do pobrania na stronie www.myslowice.pl.

Nadesłano przez: UM Mysłowice
Komentarze