Stare Miasto będzie miało swoją radę?

fot. aramedia

Stare Miasto jest do tej pory jedyną dzielnicą, która nie ma jeszcze swojej Rady Osiedla. Zbyt niska frekwencja w organizowanych przez miasto kilkukrotnie wyborach nigdy nie zdołała powołać jej do życia. Za niedługo może się to jednak zmienić.

Obecnie zawiązana została nowa inicjatywa, której celem jest zebranie jak największej ilości podpisów wśród mieszkańców Starego Miasta, co pozwoliłoby na zorganizowanie tam wyborów do Rady Osiedla. Organizatorzy liczą na nagłośnienie tego przedsięwzięcia, tak aby do wyborów przystąpiła jak największa liczba uprawnionych do głosowania mieszkańców.

Poniżej zamieszczamy informacje o zadaniach i sposobie działania rad osiedlowych przygotowane przez Dawida Hajdugę – inicjatora przedsięwzięcia oraz członka Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Społecznych Mysłowice:

Po co są Rady Osiedlowe?

Po co Nam Rada Osiedlowa na Starym Mieście?

Rady Osiedlowe powołane są do życia, aby nadzorować, zarządzać i stanowić o funkcjonowaniu osiedla. To ciało kolegialne składające się z osób, wybranych w wyborach. Rada Osiedlowa jest najniższą jednostką w hierarchii samorządu terytorialnego.

Członkowie rad, rad osiedlowych, pracują społecznie czyli nie otrzymują za swoją działalność wynagrodzenia. Decyzje rady osiedlowej mają moc prawną. Skład rady osiedlowej ma moc wnioskodawczą oraz opiniotwórczą. Zakres działania może wykraczać poza teren osiedla i promieniować na ogólniejsze działania władz miejskich.

W ramach kompetencji rady osiedlowej jest także stałe inicjowanie petycji obywatelskich i różnego typu inicjatyw obywatelskich. Celem działania rady osiedla jest wsłuchiwanie się w potrzeby mieszkańców osiedla a także koordynowanie takich działań, aby były one właściwie zarządzane. Rada Osiedla jest organem, do którego mieszkańcy mogą zgłaszać swoje problemy i petycje.

Dodatkowo, jako jednostka społeczna rada osiedla ma możliwość pracy i wspólnego działania z różnymi podmiotami, działającymi na niwie społecznej od dłuższego czasu, jak i krótko. Społeczność lokalna budowana jest przez skoordynowane i przemyślane działania obywateli. Rady Osiedlowe podlegają jednostkom o większym zakresie kompetencji, w ramach ustawodawstwa polskiego.

Sporządził:

Dawid Hajduga

Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Społecznych Mysłowice

Komentarze