Chcesz działać na rzecz swojego otoczenia? Podejmij inicjatywę lokalną!

Masz pomysł na inwestycję w swoim otoczeniu? Jesteś gotowy zaangażować się w jej realizację? Zbierz grupę osób i złóżcie wniosek o inicjatywę lokalną.

Budowa piaskownicy, zagospodarowanie terenu zielonego przed blokiem, organizacja imprezy czy wolontariat to tylko niewielki fragment zadań, które możesz zrealizować w ramach inicjatywy lokalnej.

Twój współudział w realizacji inwestycji może polegać na zaoferowaniu twojej pracy, wkładzie finansowym lub rzeczowym. Przykładem wkładu osobowego może być prowadzenie zajęć, prace podwórkowe, remonty w pustostanach, wykonywanie projektów graficznych lub pomoc przy odrabianiu lekcji. Wkładem pieniężnym są wpłaty na rachunek gminy przeznaczone na realizację danego przedsięwzięcia. Wkładem rzeczowym mogą być na przykład nagrody, ławki zakupione przez inicjatorów, dokumentacja budowlana wykonana na zlecenie mieszkańców, która posłuży do zrealizowania inwestycji.

Z wnioskiem o inicjatywę lokalną zwracasz się do urzędu miasta, który wesprze cię rzeczowo, organizacyjnie lub finansowo. Nabór wniosków trwa do 31 lipca każdego roku. Kontakt: Edyta Helizanowicz-Oleksy, e.helizanowicz@um.myslowice.pl, tel. 32 317 11 17.

Inicjatywa lokalna to współpraca mieszkańców z samorządem, której celem jest realizacja różnego rodzaju zadań zgłoszonych przez samych obywateli. Szczegółowe zasady inicjatywy lokalnej określa Uchwała Rady Miasta Mysłowice Nr IX/112/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Zadania, które mogą być realizowane poprzez inicjatywę lokalną:

  • budowa, rozbudowa lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność miasta,
  • działalność charytatywna,
  • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,
  • pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  • działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  • promocja i organizacja wolontariatu,
  • edukacja, oświata i wychowanie,
  • działalność w sferze kultury fizycznej i turystyki, porządku i bezpieczeństwa publicznego, ochrony przyrody, w tym zieleni.

fot. UM Mysłowice

Nadesłano przez: UM Mysłowice
Komentarze