Mysłowice w sieci

fot. sxc.hu

Już w przyszłym roku 60 potrzebujących rodzin z Mysłowic oraz 15 miejskich placówek otrzyma sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem i bezpłatnym dostępem do internetu przez ponad 6 lat. Mysłowice pozyskały na ten cel ponad 800 000 zł i tym samym rozpoczęły realizację projektu „Bądź w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”.

Głównym założeniem projektu jest objęcie wsparciem osób wykluczonych cyfrowo ze względu na sytuację materialną lub niepełnosprawność przez zapewnienie dostępu do internetu w miejscu zamieszkania. Projekt zakłada również organizację 10 spotkań, na których przeszkolonych zostanie 60 osób z gospodarstw indywidualnych oraz 5 spotkań dla przedstawicieli jednostek miejskich.

Beneficjenci projektu:

  • gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej;
  • gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych;
  • dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej;
  • osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym;
  • rodziny zastępcze;
  • osoby z grupy 50+;
  • dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin, w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik;
  • jednostki podległe beneficjentowi.

Z przeprowadzonego wywiadu wynika, że wykluczenie cyfrowe w tych grupach jest bardzo duże – ponad 89% nie posiada komputera. Jako najczęściej występujące przyczyny wykluczenia cyfrowego osoby z grupy docelowej wskazywały zbyt wysokie koszty zakupu sprzętu komputerowego oraz dostępu do internetu, brak możliwości bezpłatnego dostępu do internetu w okolicy zamieszkania oraz brak umiejętności korzystania z komputera i zasobów sieciowych. Jednocześnie ponad 85% osób wykazała chęć przystąpienia do projektu wskazując na wykorzystanie komputera przede wszystkim na potrzeby edukacji dzieci, bezpłatnego kontaktu oraz dostępu do różnych usług świadczonych drogą elektroniczną.

Rekrutacja do projektu, poprzedzona szeroką akcją informacyjną, rozpocznie się w styczniu 2014 roku i potrwa miesiąc.

Środki na realizację projektu pochodzą z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion.

Nadesłano przez: UM Mysłowice
Komentarze