Masz umowę na wywóz ścieków? Ruszyły kontrole

fot. Pixabay

Urzędnicy i strażnicy miejscy prowadzą kontrole umów i rachunków potwierdzających wywóz nieczystości ciekłych, których obowiązek zawarcia spoczywa na właścicielach posesji. Brak tych dokumentów skutkować będzie pouczeniem, a następnie mandatem oraz grzywną.

Każdy mieszkaniec ma obowiązek utrzymania porządku i czystości na terenie własnej posesji, odprowadzając nieczystości ciekłe przez:

  • podłączenie instalacji sanitarnej do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Potwierdzeniem prawidłowego odprowadzania ścieków jest zawarta umowa z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji;

w razie braku możliwości podłączenia do istniejącej sieci:

  • umiejscowienie na terenie posesji sprawnie działającej przydomowej oczyszczalni ścieków spełniającej określone wymagania. Potwierdzeniem prawidłowego odprowadzania ścieków są rachunki przedstawiające ilość i częstotliwość wywozu osadów ściekowych. Dane te muszą być zgodne z informacjami zawartymi we wniosku, za pomocą którego zgłaszana była oczyszczalnia ścieków bytowych do urzędu miasta;

a w razie nieodpowiednich warunków geologicznych dla przydomowej oczyszczalni ścieków:

  • umiejscowienie na terenie posesji szczelnego zbiornika bezodpływowego (szamba). Potwierdzeniem odprowadzania ścieków jest umowa zawarta z jednym z podmiotów uprawnionych do opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych na terenie naszego miasta. Wykaz przedsiębiorców posiadających aktualne zezwolenie na prowadzenie takiej działalności znajduje się na stronie www.myslowice.pl.

Pamiętaj! Nieszczelne szambo, np. bez dna czy dziurawe, z którego następuje przenikanie ścieków do gruntu, powoduje zanieczyszczenie bakteriologiczne i chemiczne gleby oraz wód i doprowadza do skażenia okolicznych terenów, a w szczególności tych wokół posesji właściciela gruntu. Ilość ścieków na posesjach nieskanalizowanych, zaopatrzonych w zbiorniki bezodpływowe, czyli szamba, powinna być zbliżona do ilości pobranej wody i tylko wskazania podlicznika będą argumentem do wyjaśnień znacznej różnicy w ilości odprowadzanych ścieków.

Mieszkańcy Mysłowic mogą zgłosić swój zbiornik do ewidencji prowadzonej przez wydział ochrony środowiska przez wypełnienie druku oświadczenia o posiadanym zbiorniku bezodpływowym lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie go do urzędu miasta (osobiście, drogą elektroniczną w formie skanu oryginału na adres um@myslowice.pl lub za pomocą poczty). Druk można również wypełnić bezpośrednio w magistracie, w pokoju nr 2 przy ul. Strumieńskiego 5.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 317 13 72. Z uwagi na konieczność uzyskania wiarygodnych danych na potrzeby prowadzonej weryfikacji brak jest możliwości telefonicznego przekazywania przez mieszkańców powyższych danych.

Nadesłano: UM
Komentarze