Powiedzieliśmy „tak” metropolii

fot. ARAmedia

Podczas czwartkowej nadzwyczajnej sesji rady miasta radni podjęli uchwałę dotyczącą wejścia Mysłowic w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego. Decyzję poprzedziły konsultacje z mieszkańcami, w których ponad 93% opowiedziało się za przystąpieniem naszego miasta do przyszłej metropolii.

Ustawa o związku metropolitalnym w województwie śląskim weszła w życie w kwietniu, rozpoczynając formalnie proces budowy metropolii. Projekt jej powstania ma charakter pionierski, otwiera nowy etap współpracy pomiędzy miastami. Dzięki finansowemu wsparciu z budżetu państwa i działaniu wszystkich zaangażowanych gmin jest szansa na stworzenie ośrodka metropolitalnego, który będzie definiował cały region i oddziaływał na kraj.

Na mocy przepisów ustawy Katowice otrzymały kompetencję do wystąpienia z wnioskiem o utworzenie związku metropolitalnego w województwie śląskim. I tak zwróciły się do 41 rad śląskich gmin o przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami w tej sprawie. Gminy wybrano, biorąc pod uwagę m.in. powiązania funkcjonalne, układ przestrzenny i uwzględniając więzi społeczne, gospodarcze oraz kulturowe.

Na pytanie zadane mysłowiczanom w konsultacjach („Czy jest Pani/Pan za wejściem miasta/gminy Mysłowice w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 o związku metropolitalnym w województwie śląskim?”) na oddanych 109 głosów 99 razy odpowiedziano „tak”, 7 razy  „nie”. Głosów nieważnych oddano 3.

Nadesłano: UM
Komentarze