Podejmij inicjatywę lokalną. Trwa nabór wniosków

Masz pomysł na inwestycję w swoim otoczeniu? Jesteś gotowy zaangażować się w jej realizację? Zbierz grupę osób i złóżcie wniosek o inicjatywę lokalną.

Budowa piaskownicy, zagospodarowanie terenu zielonego przed blokiem, organizacja imprezy czy wolontariat to tylko niewielki fragment zadań, które możesz zrealizować w ramach inicjatywy lokalnej.

Twój współudział w realizacji inwestycji może polegać na zaoferowaniu własnej pracy, wkładzie finansowym lub rzeczowym. Przykładem wkładu osobowego może być prowadzenie zajęć, prace podwórkowe, remonty w pustostanach, wykonywanie projektów graficznych lub pomoc przy odrabianiu lekcji. Wkładem pieniężnym są wpłaty na rachunek gminy przeznaczone na realizację danego przedsięwzięcia. Wkładem rzeczowym mogą być np. nagrody, ławki zakupione przez inicjatorów czy dokumentacja budowlana wykonana na zlecenie mieszkańców, która posłuży do zrealizowania inwestycji.

Z wnioskiem o inicjatywę lokalną zwracasz się do urzędu miasta, który wesprze cię rzeczowo, organizacyjnie lub finansowo. Nabór wniosków trwa do 31 lipca każdego roku. Kontakt: Edyta Helizanowicz-Oleksy, e.helizanowicz@um.myslowice.pl lub Anna Madeja, a.madeja@um.myslowice.pl, Wydział Rozwoju Miasta UM Mysłowice, tel. 32 317 11 17.

Wniosek powinien zawierać: nazwę i opis inicjatywy, podstawowe informacje o grupie inicjatywnej, termin realizacji, miejsce wykonania zadania, cel inicjatywy i wskazanie jego spójności ze strategią rozwoju miasta, określenie wkładu własnego wnioskodawcy (finansowego, rzeczowego, osobistego), wysokość przyszłych nakładów na utrzymanie zrealizowanego przedsięwzięcia przez miasto, określenie liczby osób, którym będzie służyć inicjatywa lokalna, zakres rzeczowy zadania wraz z podziałem zadań i propozycją harmonogramu realizacji, informację o wnioskowanym wsparciu rzeczowym, organizacyjnym, finansowym od miasta, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji inicjatywy, opis dotychczas wykonanych prac, które przyczyniają się do osiągnięcia celu inicjatywy, informacje na temat dotychczas zrealizowanych zadań we współpracy z administracją publiczną.

Do wniosku można dołączyć dokumenty stosowne do rodzaju podejmowanej inicjatywy, które są w posiadaniu wnioskodawców, np. kosztorys inwestorski, projekty budowlane, decyzje o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie realizacji zadania.

Zadania, które mogą być realizowane poprzez inicjatywę lokalną, obejmują: budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność miasta, działalność charytatywną, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, promocję i organizację wolontariatu, edukację, oświatę i wychowanie, działalność w sferze kultury fizycznej i turystyki, ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Wszystkie ważne pliki do pobrania znajdziecie tutaj.

Nadesłano przez: UM Mysłowice
Komentarze