Pierwsza Mysłowicka Rada Seniorów wybrana

20 kwietnia mysłowiczanie wybrali dwudziestu trzech radnych pierwszej Mysłowickiej Rady Seniorów. Środowiska senioralne z terenu miasta reprezentować będzie dwanaście pań i jedenastu panów.

Mysłowicka Rada Seniorów liczy dwudziestu trzech członków, a jej kadencja trwa cztery lata licząc od dnia wyborów. Kandydatem do rady mógł być każdy pełnoletni mysłowiczanin, który wypełnił i złożył w urzędzie miasta odpowiedni formularz zgłoszeniowy. Ostateczny skład rady utworzyli ci kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów w poniedziałkowych wyborach. W głosowaniu wzięło udział 390 mieszkańców uprawnionych do głosowania.

Radni Mysłowickiej Rady Seniorów:

 • Antoni Lasota (51 głosów) – technik budowlany, w swojej branży przepracował 44 lata. Od lat 70. do 90. prowadził koło PTTK przy Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Obecnie jest zaangażowany w działalność społeczną grup emerytów i rencistów oraz wspólnotę św. Ojca Pio przy parafii św. M. Kolbe w Janowie Miejskim. Jest przyjacielem Szkoły Podstawowej nr 3. Przez trzy kadencje pracował w Radzie Dzielnicy Janów Miejski-Ćmok.
 • Mieczysław Skowron (40 głosów) – emeryt, lat 62, inspektor policji w stanie spoczynku, wykształcenie wyższe prawnicze. W latach 1998-2002 radny Rady Miasta Mysłowice i przewodniczący Komisji Samorządności i Przestrzegania Prawa. Od 2008 r. członek i założyciel Koła nr 27 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Mysłowicach i członek władz wojewódzkich i krajowych stowarzyszenia. Odznaczony m.in. Złotym, Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Srebrną Honorową Odznaką „Za zasługi dla województwa śląskiego”.
 • Irena Palka (35 głosów) – wykształcenie wyższe pedagogiczne. Przepracowała 48 lat w zawodzie nauczycielskim, w tym 34 lata jako dyrektor Przedszkola nr 11 w Morgach. Od 1957 r. jest członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego. Za całokształt pracy otrzymała wyróżnienia: Odznaka 1000-lecia Państwa Polskiego, Zasłużony dla Województwa Katowickiego, Złoty Krzyż Zasługi, Odznaka 50 lat w ZNP.
 • Genowefa Sobczyk (35 głosów) – emerytowana pielęgniarka. Dodatkowo ukończyła studia wyższe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 1997-2004 sprawowała funkcję kierownika w Zakładzie Rehabilitacyjno-Opiekuńczym w Mysłowicach. Członek grupy wsparcia Nadzieja, która pomaga osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym. Wolontariuszka w Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodku Rehabilitacyjno-Opiekuńczym w sekcji opiekuńczo-wychowawczej dla seniorów.
 • Jan Dziedzic (32 głosy) – emeryt, lat 65, wykształcenie średnie – technik elektryk. Od kilku lat przewodniczący samorządu słuchaczy na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Mysłowicach.
 • Halina Pawlicka (30 głosów) – emerytka, słuchaczka na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Ukończyła Wydział Farmacji przy Akademii Medycznej w Krakowie.
 • Helena Kubica (21 głosów) – emerytowana nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 17 w Krasowach. Członek grupy wsparcia Nadzieja. Jako wolontariuszka pomaga w sekcji opiekuńczo-wychowawczej dla seniorów w mysłowickim PZOZ ORO.
 • Anna Mocny (16 głosów) – wykształcenie wyższe administracyjne.
 • Joanna Wiśniowska-Zarębińska (15 głosów) – wykształcenie średnie, lat 67. Przez 37 lat pracowała zawodowo, w tym 10 lat prowadziła własną działalność gospodarczą. Od 40 lat mieszka w Mysłowicach. Udzielała się społecznie w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym Irys, pełniąc funkcję sekretarza w latach 2005-2010. W roku 2007 wstąpiła do koła miejskiego Polskiego Związku Emerytów i Rencistów, pełniąc funkcję sekretarza w okresie  2012-2013. Jedna z założycielek Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Niepełnosprawnych Aktywni Razem. Po wyborach w 2014 r. pełni funkcję wiceprezesa tego stowarzyszenia.
 • Bożenna Lewkowska (13 głosów) – 59 lat, wykształcenie średnie, pracowała w branży handlowej. Od 2007 r. uczestniczka zajęć na Uniwersytecie Trzeciego Wieku przy Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Kardynała Augustyna Hlonda. W 2008 r. została wybrana do zarządu UTW, pełni funkcję zastępcy przewodniczącego. Motto: „Senior radosny, szczęśliwy i bezpieczny”.
 • Zbigniew Jeż (12 głosów) – 61 lat, wykształcenie wyższe i ponad 34-letnie doświadczenie w pracy z ludźmi w różnym wieku. Od ośmiu lat udziela się w Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1, aktualnie jako przewodniczący.
 • Mieczysław Mikuła (11 głosów) – 60 lat, mieszka w Mysłowicach od 1960 r. Jest założycielem klubu Ogniwo. Absolwent Instytutu Zdrowia i Trzeźwości w Warszawie oraz Centrum Psychologiczno-Terapeutycznego w Łodzi. W 2012 r. założył zespół muzyczny. W 2013 r. otrzymał II nagrodę podczas V konkursu „Szopienicki talent”. Członek Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Aktywni razem. Zainteresowania: turystyka, żeglarstwo, wędkarstwo, joga, jazda rowerowa.
 • Janusz Golasowski (10 głosów) – emeryt, posiada wykształcenie techniczne wyższe. Pracował w spółdzielczości mieszkaniowej, a przed przejściem na emeryturę w inspektoracie ochrony środowiska szczebla wojewódzkiego. Mysłowiczanin od września 1946 r.
 • Ireneusz Sporys (10 głosów) – emeryt.
 • Rudolf Hodalski (9 głosów) – w swojej wieloletniej działalności pracownika i działacza samorządu terytorialnego wspierał wszelkie projekty, które zmierzały do zwiększenia korzyści płynących z budżetu Mysłowic dla organizacji pozarządowych, szczególnie tych, które wspierają seniorów, osoby niepełnosprawne oraz przewlekle chore. Podejmował działania zmierzające do doposażenia w niezbędną aparaturę szpitali w naszym mieście, promowania działalności profilaktycznej w lecznictwie oraz zwiększenia dostępności mieszkańców do punktów i placówek służby zdrowia.
 • Maria Palewicz (9 głosów) – wykształcenie wyższe pedagogiczne, 31-letni staż pracy. Pełniła społecznie funkcję kuratora sądowego dzieci wychowujących się w rodzinach zastępczych i prawnego opiekuna wychowanków domu dziecka. Była dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3. Po przejściu na emeryturę w 1992 r. była członkiem Związku Emerytów i Rencistów. Trzykrotnie uczestniczyła w organizowanym pod patronatem prezydenta kongresie seniorów. Obecnie jest członkiem ZNP i chóru Harmonia.
 • Paweł Snarski (9 głosów) – były radny Rady Miasta Mysłowice. Stały działacz społeczny na rzecz polepszenia warunków bytowych ludzi pracy. Wykształcenie wyższe, kierunek – górnictwo.
 • Janina Gąsiorczyk (8 głosów) – nauczyciel-emeryt, 42 lata pracy pedagogicznej. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerstwa Orderu Odrodzenia Polski. Długoletni opiekun koła Polskiego Czerwonego Krzyża w szkole. Odznaczona przez Zarząd Główny PCK odznaką honorową III i II stopnia, medalem pamiątkowym 80-lecia PCK za wieloletnią i bezinteresowną działalność na rzecz PCK, honorową odznaką za działalność na rzecz kapituły Pomocnej Dłoni PCK HDK. Od piętnastu lat przewodnicząca Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Brzezince.
 • Halina Krzyska (6 głosów) – 60 lat, wykształcenie średnie. Przez 15 lat pracowała w handlu. Od 60 lat mieszka w Mysłowicach. Przez kilka lat udzielała się w kopalni Mysłowice w związkach Solidarności jako skarbnik. W roku 2005 wstąpiła do PZEiR. Obecnie należy do zarządu Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Niepełnosprawnych Aktywni Razem.
 • Stefan Zarębiński (5 głosów) – urodzony w 1945 r., od 1967 r. zamieszkały w Mysłowicach, wykształcenie średnie budowlane. Pracował zawodowo 52 lata, w tym 47 lat na kierowniczych stanowiskach, m.in. przy budowie kopalni Piast, Czeczot czy rozbudowie kopalni Janina. Od 1981 r. członek Polskiego Związku Działkowców w ROD Irys, gdzie pełnił społecznie funkcje prezesa w latach 1984-1992, a do końca 2014 r. przewodniczącego Komisji Rozjemczej. W latach 2000-2012 przewodniczący Komisji Inwestycyjnej PZD przy Delegaturze Rejonowej w Katowicach. Członek Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Niepełnosprawnych Aktywni Razem. Słuchacz i członek zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
 • Ewa Bryś (4 głosy) – 61 lat, przez 25 lat pracowała w Komendzie Miejskiej Policji w Mysłowicach. Obecnie należy do Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, a w zarządzie wojewódzkim w Katowicach pełni funkcję sekretarza SEiRP.
 • Urszula Palka (4 głosy) – ukończyła technikum odzieżowe, ma 52 lata. Jest członkiem grupy wsparcia Nadzieja.
 • Andrzej Makowski (1 głos) – w latach 1979-2006 funkcjonariusz policji na stanowiskach wykonawczych i kierowniczych w Mysłowicach i Katowicach. Od czerwca 2008 r. członek Zarządu Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych koła 27 w Mysłowicach, a od 2014 r. jego pierwszy wiceprezes. W latach 2011-2015 ławnik Sądu Okręgowego w Katowicach.

Nadesłano przez: UM Mysłowice
Komentarze