Zaangażowani mieszkańcy Mysłowic

W Mysłowicach rośnie znaczenie konsultacji społecznych. W pierwszej połowie roku 2014 wspólnie z mieszkańcami zostały opracowane zasady dialogu społecznego. We wrześniu i październiku około 300 mysłowiczan brało udział w dyskusji społecznej w trakcie serii spotkań na temat budżetu obywatelskiego i rewitalizacji miasta.

Celem konsultacji było zebranie uwag i opinii oraz dyskusja nad proponowanymi rozwiązaniami. Spotkania odbywały się w placówkach oświatowych i kulturalnych. Uruchomiona została również strona internetowa do konsultacji społecznych pod adresem www.konsultacje.myslowice.pl.

Zaangażowanie mieszkańców w konsultacje programu rewitalizacji miasta

We wrześniu aż 119 mieszkańców skorzystało z możliwości oceny przedsięwzięć planowanych w ramach programu rewitalizacji. Uczestnikom przedstawiono katalog działań zaproponowanych przez miasto Mysłowice oraz propozycje mieszkańców miasta wypracowanych w ramach projektu „Aktywowani”. Katalog działań dotyczył fragmentów osiedli Piasek, Centrum i Stare Miasto objętych programem. Mysłowiczanie pracowali w grupach, oceniając ważność poszczególnych działań i planowanych inwestycji w 3-stopniowej skali. W wyniku przeprowadzonych konsultacji zgłosili 95 uwag – wszystkie zostały poddane analizie i aż 79 zostało przyjętych do programu rewitalizacji. Częściowo uwzględniono 5 uwag, natomiast 11 propozycji odrzucono.

Zaangażowanie społeczności w konsultacje budżetu obywatelskiego

W spotkaniach wzięły udział 174 osoby. Uczestnicy zapoznali się z tematyką budżetu obywatelskiego i wypracowali ciekawe propozycje w kilku obszarach:

rodzaj działań – mieszkańcy zastanawiali się czy działania z budżetu obywatelskiego powinny być przeznaczone tylko na inwestycje i remonty czy również na inicjatywy społeczne, np. kulturalne, ekologiczne, sportowe. Większość mysłowiczan uważała, że nie powinno się ograniczać możliwości mieszkańców, jednak ze względu na duże potrzeby miasta większość środków powinna być przeznaczona na inwestycje,

  • poziom wdrażania – na wszystkich spotkaniach mieszkańcy uważali, że najlepszym obszarem do wdrożenia budżetu jest poziom dzielnicy/osiedla,
  • sposób głosowania – mysłowiczanie zaproponowali stosowanie zarówno form bezpośrednich (typu urny w bibliotekach, domach kultury) jak również form pośrednich (korespondencyjnie, przez internet),
  • budżet – powiązanie budżetu obywatelskiego i budżetu rad osiedli oraz metoda podziału środków między dzielnice to temat, w którym mieszkańcy wypracowali wiele propozycji rozwiązań. Kwestia ta będzie poddana dalszej dyskusji i analizie na kolejnych etapach.

Mieszkańcy zwracali uwagę na potrzebę dalszych prac nad budżetem poprzez powołanie zespołu ds. budżetu obywatelskiego, w którym udział będą mieli przedstawiciele wszystkich zainteresowanych stron.

Na terenie miasta trwa jeszcze badanie ankietowe wśród mieszkańców na temat budżetu. Szczegółowy raport uwzględniający całościowe wyniki konsultacji zostanie opublikowany w styczniu na stronie www.konsultacje.myslowice.pl.

Organizatorem konsultacji jest Urząd Miasta Mysłowice we współpracy ze stowarzyszeniem Centrum Inicjatyw Społecznych Mysłowice i Stowarzyszeniem Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST w Katowicach.

Projekt „Mysłowickie konsultacje na-prawdę” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nadesłano przez: UM Mysłowice
Komentarze