fot. UM Mysłowice

Udało się! Miasto Mysłowice w partnerstwie z Jaworznem i Sosnowcem uzyskało dofinansowanie na przygotowanie dokumentacji technicznej pod przyszłą rewitalizację terenów pokopalnianych. Złożony przez Urząd Miasta Mysłowice, lidera projektu, wniosek, uzyskał 90% wsparcia finansowego w wysokości ponad 2,2 mln zł.

SZANSA DLA MYSŁOWIC

Szansą dla ożywienia miasta byłoby zagospodarowanie około 70 hektarów terenów poprzemysłowych KWK „Mysłowice”. Znajduje się tutaj około 80 budynków biurowych i przemysłowych, z których część prawdopodobnie będzie wymagała rewitalizacji, a pozostała będzie musiała być wyburzona. Kluczową kwestią jest jednak przejęcie przedmiotowego terenu od Katowickiego Holdingu Węglowego.

– Wiążemy duże nadzieje z zagospodarowaniem tego terenu. Mamy silną motywację, aby wykorzystać szansę, która jest przed nami i ubiegać się o środki unijne w ramach programów miejskich i rewitalizacyjnych na lata 2014 – 2020. To szansa dla naszego miasta – podkreśla Edward Lasok, prezydent miasta Mysłowice.

CO ZOSTANIE ZROBIONE?

Projekt, który uzyskał dofinansowanie, obejmuje między innymi takie działania, jak ocenę stopnia zanieczyszczenia gruntów poprzemysłowych, ekspertyzę stanu technicznego obiektów oraz ekspertyzę w zakresie sposobów pozyskania prawa własności gruntów czy wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania wybranych terenów poprzemysłowych. Opracowana w projekcie dokumentacja projektowa stworzy możliwość do aplikowania i realizacji partnerskich projektów m.in. w perspektywie lat 2014 – 2020.

Łączna wartość projektu, którego zakończenie przewiduje się na II kwartał 2015 roku, to 2 479 460 zł.

RAZEM MOŻNA WIĘCEJ

Mysłowice, Jaworzno i Sosnowiec to miasta sąsiadujące ze sobą, mające wspólną, przemysłową historię i podobne problemy gospodarcze, przestrzenne i społeczne. W historii gospodarczej tych miast miały miejsce nieliczne wspólne przedsięwzięcia, co obrazuje potrzebę wypracowania zasad, kanałów komunikacji i wzajemnych relacji, pozwalających na zbudowanie partnerstwa dla wspólnych działań. Bezpośrednia bliskość miast, powiązania komunikacyjne, zbliżone problemy rosnącego bezrobocia, spadających dochodów gmin, niszczejącej infrastruktury miejskiej czy ograniczeń wynikających z zanieczyszczeń gruntowych są ogromnym potencjałem dla współpracy. Wspólne działania będą dużo bardziej efektywne nie tylko ze względu na większą skalę działań i większe środki, które mogą być na nie przeznaczone, ale też ze względu na silne powiązania i wzajemne zależności występujące w wyznaczonym obszarze współpracy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

Nadesłano przez: UM Mysłowice

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz
Proszę wpisz tutaj swoje imię