fot. foter.com

Wprowadzenie nowego wzoru dowodu osobistego, w którym nie umieszcza się już adresu zameldowania jego właściciela, wywołało u wielu osób przekonanie, że zniesiony został obowiązek meldunkowy. Także sam ustawodawca planował dokonanie takiej zmiany, ostatecznie jednak postanowił o jego pozostawieniu. Obowiązek meldunkowy zatem nadal istnieje.

Zgodnie z art. 24 ustawy z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U.2017.657) obywatel naszego kraju przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy określony w ustawie. Polega on na zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego, wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego, a także zgłoszeniu wyjazdu poza granice RP oraz powrotu z takiego wyjazdu.

Według obowiązującej definicji pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania. Z kolei pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem. Równocześnie można mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno czasowego.

Obywatel Polski jest zobowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Ponadto osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego albo czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu, zobowiązana jest wymeldować się. W przypadku wyjazdu z kraju na okres dłuższy niż sześć miesięcy, nawet bez zamiaru stałego pobytu poza granicami RP, należy fakt ten zgłosić właściwym organom ewidencyjnym.

Obowiązku meldunkowego dopełnić można, składając wniosek w formie pisemnej, a od niedawna również w formie elektronicznej. Sprawy meldunkowe załatwimy w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkujemy.

Co istotne, zgodnie z art. 28 wymienionej ustawy zameldowanie na pobyt stały lub czasowy służy wyłącznie celom ewidencyjnym i potwierdzeniu faktu pobytu danej osoby w miejscu, w którym się zameldowała. Brak jest zatem sankcji za niedopełnienie tego obowiązku.

Nadesłano: Anna Wojciechowska

Anna Wojciechowska – radca prawny od 2012 r. Prowadzi własną kancelarię prawną. Dane do kontaktu: anna_woj@o2.pl, tel. 698 206 686.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz
Proszę wpisz tutaj swoje imię