Podatek od spadków i darowizn, gdy nabywcami są najbliżsi

fot. Pixabay

Nabycie majątku spadkowego lub otrzymanie darowizny z reguły wiąże się z powstaniem obowiązku podatkowego. Ustawodawca przewidział jednak, pod pewnymi warunkami, całkowite zwolnienie od podatku dla osób należących do kręgu najbliższej rodziny zmarłego bądź darczyńcy.

Zgodnie art. 4a ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U 2017, 833) zwolnienie obejmie nabywcę będącego: małżonkiem, zstępnym (dzieci, wnuki, prawnuki), wstępnym (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), rodzeństwem, pasierbem, ojczymem, macochą. Nabywca, chcąc skorzystać ze zwolnienia od podatku, musi dokonać zgłoszenia (na formularzu SD-Z2) nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie sześciu miesięcy, odpowiednio od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku albo zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza bądź od dnia otrzymania darowizny (umowę darowizny zawartą w formie aktu notarialnego do urzędu skarbowego zgłasza notariusz). Ponadto w przypadku darowizn pieniężnych należy udokumentować ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo przekazem pocztowym.

Obowiązek zgłoszenia nie obejmie przypadków, gdy wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie pięciu lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwot wolnych od podatku:

  • 9 637 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do pierwszej grupy podatkowej: małżonek, zstępny (dzieci, wnuki, prawnuki), wstępny (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie,
  • 7 276 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do drugiej grupy podatkowej: zstępni rodzeństwa (dzieci siostry, brata, wnuki siostry, brata), rodzeństwo rodziców (ciotki, wujowie), zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych (mąż wnuczki),
  • 4 902 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do trzeciej grupy podatkowej (inni nabywcy).

Więcej na temat zwolnień podmiotowych, jak i ze względu na przedmiot nabycia zawiera wspomniana już ustawa o podatku od spadków i darowizn.

Nadesłano: Anna Wojciechowska

Anna Wojciechowska – radca prawny od 2012 r. Prowadzi własną kancelarię prawną. Dane do kontaktu: anna_woj@o2.pl, tel. 698 206 686.
Komentarze