fot. freeimages.com

Świadczenia wypadkowe, do których uprawniony jest pracownik, wymienione zostały w ustawie z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Są to świadczenia jednorazowe, okresowe bądź powtarzające się, przy czym głównym warunkiem ich uzyskania jest uznanie zaistniałego zdarzenia za wypadek przy pracy.

Ogólną definicję wypadku przy pracy zawiera art. 3 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym jest to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą: podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych bądź wykonywaniem czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia, bądź w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy powodujący niezdolność pracownika do pracy uprawnia go do ubiegania się o następujące świadczenia:

  • zasiłek chorobowy od pierwszego dnia niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy, na okres do 182 dni lub 270 dni, gdy niezdolność do pracy spowodowana została gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży;
  • świadczenie rehabilitacyjne, gdy po wyczerpaniu zasiłku chorobowego pracownik jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy. Przysługuje na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy;
  • zasiłek wyrównawczy, gdy wynagrodzenie pracownika uległo obniżeniu wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;
  • renta z tytułu niezdolności do pracy, gdy pracownik stał się niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy;
  • renta szkoleniowa, gdy w stosunku do pracownika orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie spowodowaną wypadkiem przy pracy;
  • jednorazowe odszkodowanie dla pracownika, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Jego stopień ustala lekarz orzecznik albo komisja lekarska Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po zakończeniu leczenia i rehabilitacji;
  • dodatek pielęgnacyjny dla osoby uprawnionej do emerytury lub renty, jeżeli została ona uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz samodzielnej egzystencji albo skończyła 75 lat;
  • pokrycie kosztów leczenia stomatologicznego i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą.

Nadesłano: Anna Wojciechowska

Anna Wojciechowska – radca prawny od 2012 r. Prowadzi własną kancelarię prawną. Dane do kontaktu: anna_woj@o2.pl, tel. 698 206 686.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz
Proszę wpisz tutaj swoje imię