Odprawa za rozwiązanie umowy o pracę

fot. Pixabay

Odprawa pieniężna z tytułu rozwiązania umowy o pracę niejednokrotnie kojarzona jest z rekompensatą za utratę zatrudnienia na skutek zwolnień grupowych dokonanych przez pracodawcę. Niewielu wie natomiast, iż odprawę można otrzymać również w przypadku zwolnienia pojedynczego pracownika (tzw. zwolnienia indywidualnego).

Przesłanki, od których spełnienia zależy uzyskanie odprawy pieniężnej oraz jej wysokość, reguluje ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844 z późn. zm.). Zgodnie z nią możliwość domagania się odprawy, nawet w przypadku zwolnienia indywidualnego, powstaje jedynie w stosunku do pracodawców zatrudniających co najmniej 20 osób. Wyłączone jest zatem uzyskanie odprawy od pracodawcy zatrudniającego mniejszą ilość pracowników.

Bezwzględnym warunkiem uzyskania świadczenia jest również to, aby przyczyną rozwiązania umowy o pracę były wyłącznie okoliczności niezależne od pracownika, czyli niezwiązane z żadną ze stron istniejącego stosunku pracy lub związane z działalnością pracodawcy (np. likwidacja stanowiska pracy, zmiany organizacyjne w zakładzie pracy, problemy ekonomiczne pracodawcy). Przyczyny leżące po stronie pracownika stanowiące podstawę zakończenia z nim współpracy wykluczają uzyskanie odprawy pieniężnej. Dopuszczalne jest zarazem rozwiązanie stosunku pracy w formie wypowiedzenia bądź porozumienia stron.

Wysokość odprawy pieniężnej zależy od stażu pracy pracownika u pracodawcy i zgodnie z art. 8 ustawy wynosi:

  • wartość jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż dwa lata,
  • wartość dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od dwóch do ośmiu lat,
  • wartość trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad osiem lat.

Odprawę pieniężną ustala się według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Jej ostateczna wysokość nie może jednak przekroczyć kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy.

Nadesłano: Anna Wojciechowska

Anna Wojciechowska – radca prawny od 2012 r. Prowadzi własną kancelarię prawną. Dane do kontaktu: anna_woj@o2.pl, tel. 698 206 686.
Komentarze