Pełnomocnik z urzędu w postępowaniu sądowym

fot. Pixabay

Instytucja bezpłatnej pomocy prawnej uregulowana przepisami Kodeksu postępowania cywilnego (art. 117-124 k.p.c.) skierowana została do osób, które występując przed sądem w określonej sprawie, z uwagi na trudną sytuację materialną nie są w stanie ponieść kosztów pełnomocnika z wyboru.

Wniosek o ustanowienie adwokata bądź radcy prawnego z urzędu można złożyć wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych. Można też złożyć go osobno. Jeżeli składamy osobny wniosek, należy pamiętać, iż dołączamy do niego oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o swoim stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. Wzór oświadczenia jest dostępny i gotowy do pobrania na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Istnieje również możliwość złożenia ustnego wniosku o przyznanie pomocy prawnej do protokołu w sądzie, w którym sprawa już się toczy.

Sąd ustanowi pełnomocnika z urzędu, jeżeli spełnione zostaną dwie przesłanki: osoba o niego występująca wykaże, iż nie jest w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy

prawnego bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny oraz jeżeli sąd uzna, że udział pełnomocnika w sprawie jest potrzebny, np. z powodu ciężkiej choroby strony, konieczności opieki nad innym członkiem rodziny czy dużym stopniem skomplikowania sprawy.

Przyznając pomoc prawną z urzędu, sąd wydaje postanowienie, a następnie zwraca się do właściwej okręgowej rady adwokackiej bądź okręgowej izby radców prawnych o wyznaczenie konkretnego pełnomocnika z imienia i nazwiska. Takie ustanowienie jest równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa procesowego. W przypadku odmowy przyznania pełnomocnika z urzędu mamy możliwość złożenia zażalenia na takie rozstrzygnięcie.

Niewiele osób wie, iż w oparciu o art. 117³ § 3 k.p.c. we wniosku kierowanym do sądu o ustanowienie pełnomocnika z urzędu można wskazać wybranego przez siebie adwokata bądź radcę prawnego, podając jego imię i nazwisko. Wówczas w przypadku przyznania pomocy prawnej właściwa okręgowa rada adwokacka lub rada okręgowej izby radców prawnych, w miarę możliwości i w porozumieniu ze wskazanym adwokatem lub radcą prawnym, wyznaczy adwokata lub radcę prawnego wskazanego przez stronę.

Nadesłano przez: Anna Wojciechowska

Anna Wojciechowska – radca prawny od 2012 r. Prowadzi własną kancelarię prawną. Dane do kontaktu: anna_woj@o2.pl, tel. 698 206 686.
Komentarze