Nieodpłatna pomoc prawna już od stycznia

fot. foter.com

Z początkiem 2016 r. na terenie całego kraju działalność rozpocznie ponad 1 500 punktów, w których za darmo skorzystać będzie można z pomocy specjalistów, uzyskując fachową pomoc prawną.

Kto, na jakich zasadach i w jakim zakresie będzie mógł uzyskać pomoc, określa ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255), której część przepisów wchodzi w życie właśnie 1 stycznia 2016 r.

Darmową pomoc prawną zgodnie z ustawą otrzymają osoby, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o pomoc zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, kombatanci, weterani, osoby, które nie ukończyły 26 roku życia, seniorzy po ukończeniu 65 lat oraz osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.

Wymienione osoby przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej muszą wykazać swoje prawo odpowiednimi dokumentami (stwierdzającymi tożsamość, Kartą Dużej Rodziny, decyzjami lub zaświadczeniami, legitymacjami) bądź złożyć stosowne oświadczenia.

Nieodpłatna pomoc prawna polegać będzie na poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, wskazaniu sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy (z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym), a także sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Osoba uprawniona będzie mogła uzyskać pomoc prawną prawie w każdej sprawie, z wyjątkiem spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym podatkowych (wyłączenie nie dotyczy przypadku przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej).

Szczegółowe informacje na temat harmonogramów prac punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w poszczególnych województwach można uzyskać tutaj.

Zgodnie z harmonogramem w Mysłowicach otwarte zostaną następujące punkty darmowej pomocy prawnej: przy ul. Laryskiej 5 (poniedziałek-piątek godz. 14-18), ul. F. Kawy 12 (poniedziałek-piątek godz. 14-18) i pl. Wolności 4 (poniedziałek-piątek godz. 10-14).

Nadesłano przez: Anna Wojciechowska

Anna Wojciechowska – radca prawny od 2012 r. Prowadzi własną kancelarię prawną. 
Komentarze