Najem okazjonalny bezpieczniejszy dla wynajmującego

fot. freeimages.com
fot. freeimages.com

Zamierzając wynająć lokal mieszkalny, właściciel nieruchomości będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej w zakresie wynajmu lokali może zdecydować się na zawarcie zwykłej umowy najmu bądź skorzystać z instytucji najmu okazjonalnego. Ta druga opcja w lepszy sposób chroni interes wynajmującego.

Najem okazjonalny lokalu regulują postanowienia art. 19a-19e ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733 z późn. zm.). Zgodnie z tymi przepisami taka umowa zawierana jest na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Do umowy załącza się ponadto:

  • oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym poddaje się on egzekucji
  • i zobowiązuje do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu po rozwiązaniu umowy, w terminie wskazanym przez wynajmującego,
  • wskazanie przez najemcę innego lokalu, do którego się wyprowadzi w razie wykonania powyższej egzekucji,
  • oświadczenie właściciela lokalu „zastępczego” lub osoby posiadającej tytuł prawny do takiego lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie u niego najemcy i jego domowników (na żądanie wynajmującego oświadczenie to składa się z podpisem notarialnie poświadczonym).

Zawarcie umowy najmu okazjonalnego lokalu właściciel zgłasza naczelnikowi urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania właściciela, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu.

Spełnienie wszystkich wyżej wymienionych warunków ułatwia wynajmującemu eksmisję najemcy po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy najmu, bez potrzeby przeprowadzenia postępowania sądowego w tym zakresie. Jedynymi czynnościami, których musi dokonać właściciel w tym przypadku, są: doręczenie najemcy żądania opróżnienia lokalu sporządzonego na piśmie z urzędowo poświadczonym podpisem właściciela, ze wskazaniem terminu opróżnienia lokalu nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia żądania najemcy oraz w przypadku bezskutecznego upływu terminu opróżnienia lokalu przez najemcę złożenie do sądu wniosku o nadanie klauzuli wykonalności oświadczeniu najemcy sporządzonemu
w formie aktu notarialnego, w którym poddał się egzekucji (będącemu załącznikiem do umowy najmu).

Po uzyskaniu klauzuli wykonalności wynajmujący może żądać natychmiastowej eksmisji najemcy z zajmowanego przez niego lokalu.

Nadesłano przez: Anna Wojciechowska

Anna Wojciechowska – radca prawny od 2012 r. Prowadzi własną kancelarię prawną. Dane do kontaktu: anna_woj@o2.pl, tel. 698 206 686.
Komentarze