Fundusz alimentacyjny, gdy dłużnik nie płaci

fot. foter.com
fot. foter.com

Uprawniony do otrzymania alimentów w przypadku, gdy nie uzyska ich od zobowiązanego dłużnika, może wystąpić z wnioskiem o przyznanie świadczeń do funduszu alimentacyjnego. Takie świadczenie otrzyma osoba, która spełnia warunki wymienione w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr. 192, poz. 1378).

Zgodnie z ustawą o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego można wystąpić w przypadku, gdy egzekucja przeciwko dłużnikowi okazała się bezskuteczna, tzn. gdy w okresie ostatnich dwóch miesięcy komornik nie wyegzekwował od zobowiązanego zaległych i bieżących alimentów. Do wniosku należy zatem dołączyć tytuł wykonawczy (głównie wyrok sądowy zaopatrzony w klauzulę wykonalności) oraz zaświadczenie organu egzekucyjnego clomid for sale albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji.

Kluczową przesłankę stanowi także kryterium dochodowe wynoszące 725 zł netto na osobę w rodzinie. Przekroczenie tej kwoty powoduje utratę uprawnień do otrzymania świadczeń z funduszu. Pod uwagę brane są dochody członków rodziny osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy clomid for men oraz każde zmiany występujące w sytuacji majątkowej rodziny, które należy niezwłocznie zgłosić do organu dokonującego wypłat.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł. Jeżeli więc na naszą rzecz zasądzono alimenty np. w wysokości 300 zł, to tyle otrzymamy z funduszu. Gdy natomiast alimenty wynoszą 700 zł, to fundusz wypłaci nam jedynie 500.

Zgodnie z art. 9 ww. ustawy świadczenie otrzyma uprawniona osoba do ukończenia przez nią 18. roku życia albo gdy uczy się w http://zoloftonline-generic.com/ szkole średniej lub wyższej do ukończenia 25. roku is cymbalta safe życia, bezterminowo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej albo w ośrodku pomocy społecznej, zależnie od tego, jakie rozwiązanie przyjęto w danej gminie lub mieście. Okres świadczeniowy trwa od 1 października do 30 września następnego roku (nie wcześniej niż od miesiąca złożenia wniosku). Formularz wniosku oraz niezbędne informacje na temat warunków wypłaty świadczeń można dodatkowo uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Nadesłano przez: Anna Wojciechowska

Anna Wojciechowska – radca prawny od 2012 r. Prowadzi własną kancelarię prawną. Dane do kontaktu: anna_woj@o2.pl, tel. 698 206 686.
Komentarze