Jak uzyskać zwolnienie od kosztów sądowych?

fot. foter.com
fot. foter.com

Co do zasady postępowanie sądowe jest odpłatne, jednak gdy osoba zamierzająca wystąpić z pozwem do sądu nie jest w stanie ponieść związanych z tym ciężarów finansowych, może wystąpić z wnioskiem o zwolnienie jej od kosztów sądowych.

Wniosek o przyznanie zwolnienia od kosztów sądowych należy zgłosić na piśmie do sądu, przed którym sprawa ma być wytoczona (z reguły składamy go razem z pozwem) bądź ustnie do protokołu w sądzie, w którym sprawa już się toczy. Osoba fizyczna, która nie ma miejsca zamieszkania w siedzibie tego sądu, może złożyć wniosek w sądzie rejonowym właściwym ze względu na miejsce swego zamieszkania.

W treści wniosku podmiot go składający wskazuje, czy domaga się zwolnienia w całości od kosztów czy też w części (np. od opłaty od pozwu, określonej kwoty kosztów), wyjaśnia również dlaczego nie jest w stanie ich ponieść. Tak sporządzony wniosek należy własnoręcznie podpisać. Dodatkowo do wniosku koniecznie należy dołączyć sporządzone według ustalonego wzoru oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów. Wzór oświadczenia jest dostępny i gotowy do pobrania na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Złożenie wniosku o zwolnienie od kosztów jest wolne od opłaty sądowej.

Na odmowę zwolnienia od kosztów sądowych służy zażalenie. Zażalenie należy wnieść
w terminie tygodnia od dnia doręczenia lub ogłoszenia postanowienia o odmowie zwolnienia, do sądu drugiej instancji za pośrednictwem sądu, który wydał to postanowienie.

Jednakże w przypadku, gdy uzyskamy zwolnienie od kosztów sądowych, należy pamiętać, iż nie powoduje ono, że zwolnieni jesteśmy od obowiązku zwrotu kosztów procesu stronie przeciwnej. W razie przegrania sporu takie koszty musimy ponieść.

Szczegółowe regulacje na temat przesłanek oraz procedury uzyskania zwolnienia od kosztów sądowych oraz katalog pism i podmiotów zwolnionych z mocy ustawy od opłat i kosztów bez potrzeby złożenia wniosku w tym zakresie zawiera ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398 z późn. zm.).

Nadesłano przez: Anna Wojciechowska

Anna Wojciechowska – radca prawny od 2012 roku. Prowadzi własną kancelarię prawną. Dane do kontaktu: anna_woj@o2.pl, tel. 698 206 686.
Komentarze