Pozew o alimenty na dzieci

fot. sxc.hu
fot. sxc.hu

Czym są alimenty? Komu się należą i od kogo? Co należy zrobić, aby je uzyskać? Alimenty (z łac. „alimentium” – pokarm, od „alere” – karmić, żywić) są to regularne należne świadczenia na rzecz osób fizycznych, do których zobowiązane są inne osoby fizyczne.

Obowiązkiem alimentacyjnym jest nie tylko dostarczanie środków utrzymania, ale również – w miarę potrzeby – środków wychowania, opieki, dbania o rozwój fizyczny i umysłowy, wykształcenia itp. Przede wszystkim jednak obowiązek ten odnosi się do zaspokajania normalnych, bieżących potrzeb w postaci: pożywienia, ubrania, mieszkania, leków itp. Jednak przy ustalaniu wysokości alimentów należy brać pod uwagę zarówno potrzeby uprawnionego (np. dziecka), jak i możliwości zobowiązanego (np. ojca). Czyli norma jest taka, że dzieci mają prawo żyć na takiej stopie, na jakiej żyją ich rodzice.

Dziecko, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie ma prawo do alimentów od rodziców. Nie musi udowadniać, że znajduje się w niedostatku. Jednakże w sytuacji, gdy dziecko ma dochody (np. odsetki od kapitału, renta, wynagrodzenie) i one zapewniają mu prawidłowy rozwój fizyczny i umysłowy, to wówczas rodzice mogą zostać zwolnieni z obowiązku alimentacyjnego całkowicie lub częściowo. W sytuacji zaś, gdy rodzice dziecka nie mieszkają razem, a dziecko pozostaje pod opieką jednego z rodziców, którego wysokie dochody zapewniają właściwą egzystencję dziecka, to obowiązkiem drugiego rodzica jest udział w kosztach utrzymania i wychowania dziecka. Kwestia ewentualnej winy jednego z małżonków spowodowania rozbicia małżeństwa nie ma wpływu na obowiązek każdego z rodziców ponoszenia kosztów utrzymania dziecka. W przypadku, gdy rodzice z jakiś przyczyn nie są w stanie zaspokoić w całości lub w części potrzeb dzieci, wówczas obowiązek alimentacyjny w całości lub w części przechodzi na dalszych krewnych, tj. dziadków, a następnie, gdyby nie byli oni w stanie go wykonać, na rodzeństwo. Zarówno dziadkowie, jak i rodzeństwo zobowiązani są do alimentacji proporcjonalnie do swoich możliwości zarobkowych i majątkowych. Obowiązek ten trwa tak długo, jak długo dziecko nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać (dziecko studiujące – do czasu ukończenia studiów w zwykłym czasie).

Jak i gdzie składamy pozew do sądu?

  1. Pozew o alimenty wnosi osoba uprawniona lub w jego imieniu przedstawiciel ustawowy. Pozew może też złożyć prokurator lub organizacja społeczna. Pozew wraz z załącznikami składa się w sądzie rejonowym w miejscu zamieszkania dziecka (powodu) lub osoby zobowiązanej do alimentacji (pozwanego). Wyboru sądu dokonuje powód. Jeżeli pozwany nie ma miejsca zamieszkania w kraju, powództwo należy wytoczyć wyłącznie według miejsca zamieszkania powodu. Wszystkie dokumenty powołane jako dowody muszą zostać wymienione w spisie załączników. Do pozwu koniecznie też trzeba dołączyć jego odpis dla strony pozwanej oraz kserokopie załączników. Musimy pamiętać, że dokumenty stanowiące dowody należy składać do sądu w oryginałach lub urzędowo poświadczone.
  2. W uzasadnieniu pozwu o alimenty dla dziecka trzeba przede wszystkim przedstawić informacje o osobie uprawnionej, zobowiązanej oraz zakres żądań. Każda z okoliczności musi zostać poparta konkretnym dowodem, np. zeznaniami świadków, dokumentami. W celu zapewnienia uprawnionemu niezbędnych środków utrzymania do czasu wydania wyroku sąd, na wniosek powodu albo z urzędu, może przyznać na ten okres alimenty w określonej wysokości. Później w wyroku może określić zupełnie inną wysokość alimentów.
  3. Po wydaniu wyroku sąd nadaje z urzędu, niezależnie od zgłoszonego wniosku, rygor natychmiastowej wykonalności (co do rat płatnych po dniu wniesienia powództwa, a co do rat płatnych przed wniesieniem powództwa za okres nie dłuższy niż trzy miesiące).
Komentarze